Στα πλαίσια του εργαστηρίου “Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη” του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Δήμητρα Ιορδάνογλου και συνεργάτιδα την υποψήφια διδάκτωρ κα. Βάλια Καρατοσίδη, κληθήκαμε να ερευνήσουμε πώς η πανδημία του Covid-19 επηρέασε τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις ηγετικές ικανότητες συγκεκριμένων ομάδων…

Φτάνοντας στο τελευταίο εξάμηνο της φοιτητικής μας ζωής και καθώς η σταδιοδρομία μας στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο φτάνει προς το τέλος της, οι διδάσκοντες φρόντισαν να μας φέρουν για άλλη μια φορά πιο κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στο εργαστήριο “Ηγεσία και Συναισθηματική…

Margarita Kammenou

Communication & Media Studies. I also like to call myself a dancer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store